Çalışma Alanlarımız

Sigorta Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku ile ilgili düzenlemeler Türk hukukunda asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yapılmıştır. İş hukukunda temel amaç işçilerin ve işverenlerin haklarını gözeterek uyum içinde çalışmalarını ve iş hayatının güvenilir olmasını sağlamaktır.

Devamı
Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Altıncı Kitap' ta Sigorta Hukuku başlığı altında düzenlenmiştir. Günümüzde, bireylerin bilinçlenmesi ile beraber malvarlığı için yapılan sigortalar artış göstermektedir. Bireylerin malvarlıkları için sigorta poliçesi yaptırmaları beraberinde hukuki sorunları da getirmektedir.

Devamı
Araç Hasarı, Değer ve Gün Kaybı

Araç Hasarı, Değer ve Gün Kaybı

Araç hasarı, sürücülerin karşılaşabileceği stresli bir durumdur ve maddi ve manevi etkileri olabilir. Sigorta ve tazminat süreçleri, hasarın telafisi için önemlidir ve araç sahiplerinin haklarını korur. Değer kaybı ve kullanım kaybı gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Ancak, doğru bilgi ve doğru adımlarla, araç hasarı sonrası süreçler yönetilebilir ve telafi edilebilir.

Devamı
Sürekli Sakatlık Tazminatı

Sürekli Sakatlık Tazminatı

Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin sakatlığı oranında mahrum kaldığı gelecekteki gelirlerinin tazminini güvence altına alan tazminatlar ve zararların dışında bu kazanın sebep olduğu manevi elem ve ıstırap için de tazminatlar dava yoluyla alınmaktadır.

Devamı
İdareye Karşı Tazminat

İdareye Karşı Tazminat

08.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 Sayılı kanunla, yürürlüğe giren maddeleri uyarınca şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları getirmiştir.

Devamı
Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır. Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir.

Devamı
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazalarında ölen kişinin ailesi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yoksun kaldıkları desteğin tazmini için Borçlar Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir.

Devamı
Eşlerin Mal Rejimi

Eşlerin Mal Rejimi

01 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı yeni Medeni Kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Eşler 01 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmişlerse aralarında yapılmış bir evlilik sözleşmesi yoksa bu zamana kadar mal ayrılığı bu tarihten sonra edinilmiş mal rejimine tabi olacaklardır.

Devamı
Malpractice (Doktor Hataları)

Malpractice (Doktor Hataları)

Malpraktis davası; hastalık ve herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi halinde hastanın açacağı dava türünü ifade etmektedir.

Devamı
İcra Takibi

İcra Takibi

Borçlarını ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere karşı, devlet yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına icra ve iflas hukuku veya cebri icra hukuku denir.

Devamı
Makul Sürede Adil Yargılanma Hakkını İhlali

Makul Sürede Adil Yargılanma Hakkını İhlali

Makul Sürede Adil Yargılanma Hakkının İhlalinden doğan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla talep edilen tazminat taleplerinde , süre nihai kararın kesinleşmesinden itibaren 30 gün olup bu sürenin geçirilmesi halinde geçerli mazeretiniz yoksa hakkınızı bir daha arama durumunuz kesinlikle yoktur.

Devamı